space explore app

https://teky.edu.vn/contest-products/space-explore-app/
Giới thiệu sản phẩm

Mô tả sản phẩm: Ứng dụng giúp cho bạn tìm hiểu những thông tin về các hành tinh và các ngôi sao trong hệ mặt trời. Qua ứng dụng người dùng có thể tăng thêm hiểu biết về các hành tinh trong hệ mặt trời.